JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A szervező

Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Kokavecz Corporation Kft. (a továbbiakban: Szervező).

 1. Játékfeltételek

A játékban azon Instagram és Facebook felhasználók vesznek részt, akik a következő lépések mindegyikét teljesítik (a továbbiakban: Játékosok):

 1. Kövesd https://www.instagram.com/kokaveczkatalin_medkozpont/ ÉS a https://www.facebook.com/medkozpont oldalt!
 2. Like-old a Szervező Instagram és Facebook oldalán megjelent posztot/videót, mely a nyereményjátékban szereplő ajándékot mutatja be!
 3. A poszt alatti kommentben hívd meg a játékba 2 barátodat, akinek szerinted szintén hasznos lehet az ajándék, vagy ha neked már megvan, taggeld be azt a 2 embert, akinek te is szívesen elajándékoznád, ha te nyered.

A Szervező a Facebook és az Instagram oldalon is megszervezi a játékot. A feltételek az adott Szervező által megnyerhető nyereményre vonatkoznak. A játékban résztvevők a párhuzamosan futó két fórumon is részt vehetnek a játékban, ezáltal dupla esélyt kaphatnak mind a nyeremény megnyerésére.

A Játék során a feltételek többszöri teljesítése (pl. többszöri kommentelés )engedélyezett.

 1. A játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt. A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai. A Játékosok a Játékban történő

részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat és az Instagram és Facebook használati szabályzatát. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja. Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Amennyiben a Játékos a Játékban részt vesz (kommentel), kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Szervező Instagrammon és Facebookon keresztül közvetlen üzenetként (Direct Message), a játékkal kapcsolatban felvegye vele a kapcsolatot.

 1. A Játék menete

A Játékosoknak a következő lépések mindegyikét kötelezően teljesítenie kell ahhoz, hogy a Játékban részt vehessen:

 1. Kövesd https://www.instagram.com/kokaveczkatalin_medkozpont/ ÉS a https://www.facebook.com/medkozpont oldalt!
 2. Like-old a Szervező Instagram és Facebook oldalán megjelent posztot/videót, mely a nyereményjátékban szereplő ajándékot mutatja be!
 3. A poszt alatti kommentben hívd meg a játékba 2 barátodat, akinek szerinted szintén hasznos lehet az ajándék, vagy ha neked már megvan, taggeld be azt a 2 embert, akinek te is szívesen elajándékoznád, ha te nyered.

III. A Játék időtartama

A Játék 2020.09-27-tól 2020.10.25. 23:59-ig érvényes. A Játékban azon Játékosok vesznek részt, akik az adott időintervallumon belül teljesítik a Játék menetében foglalt minden lépést.

 1. A nyeremény

Az adott Szervező Instagram és Facebook oldalán futó Játékban a meghirdetett számú játékonként 1 db, a Szervezők által összeállított, a Játékra vonatkozó posztban közzétett ajándék nyerhető meg a Nyertes által.
Az ajándék tartalma: A játék időtartam alatt 4 alkalommal kerül sorsolásra 1 db Autoimmun Sorsfordító Program könyv (Kokavecz Katalin szerzőtől)

A nyereményt közzé tevő posztban látható esetleges dekoráció nem a nyeremény része. Készpénzben való kifizetés nem lehetséges.

 1. A Nyertesek kiválasztása

A Nyertesek véletlenszerű sorsolás során kerülnek kiválasztásra. Minden játékos egyszer indul egy patformon a sorsoláson. Minden Játékos indulhat mind a két közösségi média felületen a Szervező nyereményjátékához tartozó sorsoláson, ha a Játék feltételeit mind a két platformon, az Instagramon és Facebookon is teljesítette. A döntéssel kapcsolatban a jogi út kizárt.

 1. A Nyertes értesítése és a nyeremény átvétele

A Nyertes Instagram és/vagy Facebook felhasználót komment formájában fogja a Szervező hivatalos Instagram és Facebook oldala a Játékban szereplő poszt alatt és a Játékban szereplő poszt leírásában megemlíteni. A Nyertes Instagram/Facabook felhasználónak az info@medkozpont.hu e-mail címen kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a játék végétől számított 10 napon belül (2020.11.04-ig bezáróan). A Nyertes hozzájárul, hogy email címét, telefonszámát és szállítási adatait megadja a Szervezőnek, aki a megadott címre,postai úton küldi el a Nyereményt, A Nyertessel való címegyeztetéstől számított 30 napon belül. A Nyeremény postázásával kapcsolatos költségek a Szervezőt terhelik.

VII. Adatkezelés

Az adatok kezelését a Kokavecz Corporation Kft. végzi. Az által, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Nyertes személyes adatai (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, Instagram /Facebook felhasználó fiók) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, illetve, hogy a Szervező a megadott adatok alapján eljuttassa a Nyereményt a Nyerteshez. A hozzájárulás nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja. A Szervező jelen részvételi szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. A Szervező a Játékos jelen részvételi szabályzatban meghatározott személyes adatait a jelen részvételi szabályzatban meghatározott célból a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen részvételi szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, a részvételi szabályzatban említett időintervallumon belül, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre. Az Adatkezelő biztosítja a Játékos Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékos Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

 1. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen részvételi szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg a Szervezőnek (például Instagram /Facebook felhasználó fiók, név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

VIII. A szervező jogai

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a 2020.szeptember 27-én közzétett játék felhívás poszt leírásában.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni. A Játék során a szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak. A Szervező oldalán és az ajándék tárgyát képező könyvben szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Nem szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot. A játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten elfogadja a Szervező erre vonatkozó jogi nyilatkozatát, melynek tartalma az alábbi linken található: https://medkozpont.hu/jogi-nyilatkozat/

 1. Információkérés

A Játékkal kapcsolatban a Játékosok a Szervező hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/kokaveczkatalin_medkozpont), illetve a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/medkozpont) kérhetnek információt.

2020.09.27.

>